Adavédelmi nyilatkozat

GATE Mérnökiroda Korlátolt felelősségű társaság 

GATE Mérnökiroda Korlátolt felelősségű társaság (GATE Mérnökiroda Kft.) 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 80/2. 

Cégjegyzékszám 07-09-030956 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről 

A GATE Mérnökiroda Kft., mint Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR) szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően, az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 

 1. Preambulum 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő milyen adatokat milyen jogcímen és célra gyűjt, azokat miként használhatja fel, továbbá ismerteti az igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit. 

Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban, illetőleg a hatályos magyarországi jogszabályokban – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben – található. 

 1. (Kivonatos) Fogalommeghatározások a GDPR alapján 

– Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; – Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; – Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

– Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; – Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; – Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; – Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; – Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (NAIH), www.naih.hu 

 1. Az Adatkezelő megjelölése, elérhetőségei 

Adatkezelő neve: GATE Mérnökiroda Korlátolt felelősségű társaság (GATE Mérnökiroda Kft.) Székhelye: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 80/2. Cégjegyzékszáma: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 07-09-030956 Telefon: +36 70 671 4490 E-mail címe: koppany.kinga@gate-mk.hu honlap: www.gate-mk.hu 

 1. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatok 

megismerésére jogosultak 

Az adatkezelés kizárólag meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett. 

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből, törvényi előírás alapján, vagy az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. 

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig és azok megismerésére az ott felsoroltak jogosultak: 

adatkezelés adatkezelés 

személyes alapja 

adat 

célja _____________ 

megnevezése 

Jogos érdek alapján kezelt adatok _____________ 

Törvényi előírás alapján kezelt adatok 

_____________ Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok 

megőrzési/tárolási idő 

Név, Lakcím, Telefonszám, 

szerződéskötés, szerződés teljesítése 

szerződéskötésre jogosult személy szerződés teljesítése során közreműködők 

a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év Név, Lakcím 

számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv., Áfa tv., Art.) 

számlázási, számviteli, könyvviteli tevékenységet ellátó alkalmazottak és megbízottak 

a szerződés fennállása 

Név Lakcím, Telefonszám e-mail cím 

szerződés teljesítése 

szerződés teljesítése során közreműködők 

Érintett visszavonásáig 

 1. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, 

Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak kivételes esetben, törvényi felhatalmazás alapján adja át az érintett személyes adatait más szervek számára. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. 

Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének eleget téve megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

adat megismerésére jogosultak 

 1. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, törlése, korlátozása, 

tiltakozás joga 

 1. a) Hozzáférés 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: – az adatkezelés céljai; – az érintett Személyes adatok kategóriái; – azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatok másolatát megkapja. 

 1. b) Módosítás, helyesbítés 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 1. c) Törlés 

(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 2. d) a Személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

(2) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak az alábbi feltételek fennállásakor kerülhet sor: 

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 1. d) Korlátozás 

(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: a) Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 1. e) Tiltakozás 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 1. Az Érintett jogorvoslati, panasz joga 

Az Érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, ott panaszt tehet, jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Web: www. naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Etyek, 2020. május 25. 

GATE Mérnökiroda Korlátolt felelősségű társaság